Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. realizuje komplexní služby v zajišťování zadávání veřejných zakázek a to v následujících oblastech:

 • Veškeré stavební zakázky a rekonstrukce
 • Projekční a inženýrská činnost
 • Dodávky speciálních technologií
 • Dodávka HW, SW a počítačových sítí
 • Svoz domovního odpadu
 • Služby
 • Dodávky vozidel pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a měst
 • Jiné obory podle požadavku zadavatele

Účel poskytovaných služeb

Zadávání veřejných zakázek se od 1.10.2016 řídí v plném rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek. Ustanovení tohoto zákona přináší zadavatelům mnoho administrativních a
procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné. Vzhledem k tomu, že se
rozšiřuje rozsah úkonů, proti nimž lze podat námitky ze strany dodavatelů, nabízíme naše
specializované služby zaměřené na celý průběh zadávacího řízení až po uzavření smlouvy s uchazečem,
který podal nejvýhodnější nabídku.

Vzhledem k tomu, že jsme specializovaná advokátní kancelář, která se mimo jiné zabývá celou
legislativní činností související s uzavíráním smluv, zaručujeme i odbornou přípravu zadávacích
podmínek, obchodních podmínek a následné odborné posouzení předložených nabídek.

Výhody spolupráce

Pověřením AK Petržílek s.r.o. zadání veřejné zakázky má zadavatel zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání. Získá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty a která je předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Máte zájem o naši nabídku organizování zadávacího řízení? Pak nám prosím vyplňte formulář:

Rozsah poskytovaných služeb

AK Petržílek s.r.o. zajistí tyto činnosti:

 • Zpracování Zadávací dokumentace
 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení
 • Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v případě nadlimitních
  veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie
 • Zpracování textové části zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek a technické specifikace na základě konzultace se zadavatelem.
 • Předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku včetně zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci
 • Zabezpečit celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů
 • Otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • Připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nabídek
 • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a Písemné zprávy
 • Oznámení přidělení veřejné zakázky všem účastníkům zadávacího řízení
 • Zveřejnění výsledků zadání
 • Zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadání
 • Zpracování kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání

V případě podání námitek ze strany účastníků zadávacího řízení, organizátor zajištuje:

 • Zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách
 • Zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Záruky za poskytované služby

Organizátor soutěže ručí za bezchybné provedení soutěže, tj. soutěž proběhne zcela v souladu se zákonem.

 1. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu soutěž zrušena (s výjimkou zrušení na základě rozhodnutí
  zadavatele) není zadavateli účtována žádná cena za její provedení a Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. provede novou soutěž na vlastní náklady.
 2. Bude-li námitka uchazeče uznána orgánem dohledu jako důvodná a bude nařízen nový výběr nebo
  provedení nápravných opatření, provede je AK Petržílek s.r.o. na vlastní náklady.
 3. Veškeré pokuty nebo jiné majetkové sankce, které vzniknou chybou spočívající v zanedbání povinností mandatáře v postupu při zadávání zakázky, jdou k tíži organizátora soutěže. Za tímto účelem je AK Petržílek s.r.o. pojištěna pojistnou smlouvou.

Spolupůsobení zadavatele

Zadavatel má v rámci svého spolupůsobení v průběhu zadání veřejné zakázky následující povinnosti, které nemůže provést organizátor soutěže.

 1. Zadavatel je povinen nejpozději deset pracovních dnů před datem otevírání obálek s nabídkami
  uchazečů ustavit hodnotící komisi v počtu členů dle zadávacího řízen včetně stejného počtu náhradníků anebo provede hodnocení sám.
 2. Zadavatel je povinen v průběhu lhůty, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami
  vázáni rozhodnout o přidělení veřejné zakázky (text rozhodnutí vypracuje organizátor soutěže). Jakékoliv prodlení v této lhůtě jde k tíži zadavatele.
 3. Zadavatel nesmí uzavřít příslušnou smlouvu s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla
  vybrána jako nejvhodnější dříve, než mu mandatář oznámí, že uplynuly lhůty stanovené zákonem, ve kterých smlouva nesmí být uzavřena.
 4. Zadavatel odpovídá za úplnost a správnost technických podkladů zadání (projektové dokumentace a výkazu výměr).
 5. Obdrží-li zadavatel jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinen jej bezodkladně poskytnout organizátorovi soutěže. Pokud tak neučiní, nenese organizátor soutěže
  odpovědnost za prodlení nebo úkony, které jsou s tímto dokumentem spojeny.