Zásady ochrany osobních ůdajů

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá ze Smlouvy o poskytování právních služeb

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude
naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb.
(zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat
  informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým
  způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu
  opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient
  právo kdykoli doplnit.
 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta
  zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient
  o to požádá.
 3. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních
  údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany
  nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má
  klient právo kdykoli vznést námitku.
 4. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl,
  v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je
  to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje
  klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se
  zpracováním.
 6. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné
  správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu
  osobních údajů.